• Market
  • Derivatives
  • Futures

FUTURE HIGHEST IN OI

As on : 12 Nov, 2018 | EOD
  • Go
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (₹) Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTSTK SUZLON 29-Nov-2018 6.10 -2.40 274140000 0.18
FUTSTK GMRINFRA 29-Nov-2018 16.20 -4.14 173205000 1.99
FUTSTK ADANIPOWER 29-Nov-2018 48.40 -3.78 159940000 1.67
FUTSTK IDEA 29-Nov-2018 40.85 -3.54 128947000 -0.02
FUTSTK SOUTHBANK 29-Nov-2018 15.15 -2.26 122820500 -1.70
FUTSTK IDFCBANK 29-Nov-2018 36.15 -1.23 119295000 -0.92
FUTSTK YESBANK 29-Nov-2018 223.30 -2.23 115183200 -2.19
FUTSTK IDFC 29-Nov-2018 38.30 -2.42 106708800 -0.50
FUTSTK JPASSOCIAT 29-Nov-2018 7.00 -1.41 105230000 -1.99
FUTSTK PNB 29-Nov-2018 70.55 -2.01 97889000 -2.45